Metodologia - Metodología

LEHEN HEZKUNTZA - EDUCACIÓN PRIMARIA

PROIEKTU BIDEZKO IKASKUNTZA (PBI)

LEHEN HEZKUNTZAN ERABILIKO DEN PRINTZIPIO PEDAGOGIKO GARRANTZITSUENETARIKOA.

HELBURUA: PROIEKTUAK IKASTETXEKO MUINA BIHURTZEA KOMUNITATEAREN KOHESIO GILTZARRI ELEMENTU BEZALA ARDAZTUZ. 

OINARRIAK: 

1) IKASLEA ERDIGUNEAN. 

2) IKASTEN IKASI.

3) HELBURUA BEZAIN GARRANTZITSUA DA BIDEA.

4) IKASKUNTZARAKO MOTIBAZIOA.

5) IKUSPEGI KONSTRUKTIBISTA.

6) AUTOESTIMUA ETA AUTOKONTZEPTUAREN GARAPENEAN LAGUNGARRI.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)

UNO DE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS MÁS IMPORTANTES QUE SE UTILIZA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

OBJETIVO: CONVERTIR EL PROYECTO EN EL EJE PRINCIPAL DEL CENTRO TENIENDO EN CUENTA LA COMUNIDAD Y ENTORNO DEL MISMO. 

PRINCIPIOS: 

1) EL/LA ALUMNO/A ES EL PROTAGONISTA.

2) APRENDER A APRENDER.

3) EL PROCESO ES TAN IMPORTANTE COMO EL OBJETIVO.

4) MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.

5) ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA.

6) DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y DEL AUTOCONCEPTO.

IKASKUNTZA KOOPERATIBOA (IKKI)

LEHEN HEZKUNTZAN ERABILIKO DEN PRINTZIPIO PEDAGOGIKO GARRANTZITSUENETARIKOA.

HELBURUA: "IKASTEKO KOOPERATU / KOOPERATZEN IKASI". 

OINARRIAK: 

1) HOMOGENEOTASUNAREN LOGIKATIK HETEROGENEOTASUNAREN LOGIKARA.

2) JARDUERA INDIBIDUALISTA EDO LEHIAKORREKO EGITURATIK JARDUERA KOOPERATIBOAN OINARRITUTAKO EGITURETARA.

3) TALDE KOHESIOA OINARRI.

4) BANAKAKO ERANTZUKIZUNA ETA AUKERA BERDINTASUNA.

5) IKASKUNTZARAKO MOTIBAZIOA.

6) KOMUNIKAZIOAREN AHALBIDETZEA.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

UNO DE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS MÁS IMPORTANTES QUE SE UTILIZA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

OBJETIVO: "COOPERAR PARA APRENDER / APRENDER A COOPERAR".

PRINCIPIOS:

1) DESDE LA LÓGICA DE LO HOMOGÉNEO HASTA LA LÓGICA DE LO HETEROGÉNEO. 

2) DESDE UNA PERSPECTIVA INDIVIDUALISTA Y COMPETITIVA HASTA UNA PERSPECTIVA BASADA EN LA COOPERACIÓN.

3) LA COHESIÓN GRUPAL COMO EJE CENTRAL.

4) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

5) MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE.

6) LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN.

HAUR HEZKUNTZA - EDUCACIÓN INFANTIL


MUGIMENDU AUTONOMOA

HAUR HEZKUNTZAN BIDERATUKO DEN PRINTZIPIO METODOLOGIKO NAGUSIA.

HELBURUA: EZ DA INFORMAZIOA ETA EZAGUTZAK TRANSMITITZEA, OINARRIZKO KONPETENTZIAK GARATZEN HASTEA BAIZIK. 

OINARRIAK: 

1) APRENDIZAI ETA GARAPENAREN ARDATZA:

Jolasa, manipulazioa eta esperimentazioa. 

2) HAURRAK BERAIEN APRENDIZAIAREN PROTAGONISTAK DIRA:

Haurren interes, beharrizan eta garapen mailatik abiatuz. 

3) EMOZIOEN BIDEZKO IKASKUNTZA.

4) EUSKARA: 

Haur Hezkuntzako hizkuntz beikularra, ahozkotasuna oinarrian jarriz. 

5) ADIN DESBERDINEN NAHASKETA.

6) GARAPENERAKO AUTONOMIA: 

Ez bakarrik instrumentala.

MOVIMIENTO AUTÓNOMO

EL PRINCIPIO METODOLÓGICO MÁS IMPORTANTE QUE SE UTILIZA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

OBJETIVO: NO SE TRATA DE TRANSMITIR CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN, SINO DE EMPEZAR A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

PRINCIPIOS:

1) EJE PRINCIPAL DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO:

El juego, la manipulación y la esperimentación.

2) LOS NIÑOS Y NIÑAS SON LOS PROTAGONISTAS DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE:

Partimos de los intereses, necesidades y nivel de desarrollo del alumnado.

3) APRENDIZAJE BASADO EN LAS EMOCIONES.

4) EUSKERA:

El idioma vehicular de Educación Infantil, partiendo de la expresión oral.

5) MEZCLA DE DIFERENTES EDADES.

6) AUTONOMÍA PARA EL DESARROLLO:

No sólo instrumental.